Category Archives: HPE Aruba

ปกป้ององค์กรให้ปลอดภัย ด้วยโซลูชัน SASE และ SD-WAN จาก Aruba Networks

ในช่วงสิบปีที่ผ่านมานี้ เทคโนโลยีใหม่ๆ อย่างเช่น Cloud, IoT, Mobility และการทำงานแบบ Remote Working ได้เข้ามามีบทบาทในธุรกิจองค์กรเป็นอย่างมาก และทำให้แนวคิดในการรักษาความมั่นคงปลอดภัยของระบบเครือข่ายและผู้ใช้งานนั้นต้องเปลี่ยนแปลงไป