Tag Archives: KISA

ETDA จับมือ KISA เกาหลีใต้ ร่วมยกระดับความสามารถการจัดการภัยคุกคามออนไลน์

4 เมษายน 2559, กรุงเทพฯ – สำนักงานพัฒนาธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ (องค์การมหาชน) (สพธอ.) หรือ ETDA (เอ็ตด้า) กระทรวงไอซีที  จับมือ  Korea Internet Security Agency หรือ KISA ภายใต้กระทรวงวิทยาศาสตร์ ไอซีที และแผนงานอนาคต  สาธารณรัฐเกาหลี  ยกระดับความร่วมมือด้านความมั่งคงปลอดภัย และภัยคุกคามบนโลกออนไลน์ เล็งเพิ่มศักยภาพพร้อมแลกเปลี่ยนความร่วมมือ และขยายเครือข่ายความร่วมมือการทำงานไทยเซิร์ต เพื่อการรับมือและแก้ไขภัยคุกคามบนไซเบอร์อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด อันเป็นรากฐานสำคัญในการส่งเสริมผลักดันการเติบโตของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ตามนโยบายเศรษฐกิจดิจิทัล ดร.อุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงเทคโนโลยีและการสื่อสาร กล่าวว่า การลงนามความเข้าใจเพื่อการทำงานร่วมกันในครั้งนี้ จะกลายเป็นแพลตฟอร์มด้านความร่วมมือที่มีความสำคัญในการสร้างความแข็งแกร่งให้กับหน่วยงานด้านการรักษาความมั่งคงปลอดภัยทางอินเทอร์เน็ตของทั้งสาธารณรัฐเกาหลีและประเทศไทย ที่จะนำไปสู่ความร่วมมืออย่างเข้มแข็งในการแลกเปลี่ยนความรู้เชิงเทคนิคและการบริหารจัดการที่ทันสมัยในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับทั้งด้านเทคนิค การดูแลรักษาความมั่นคงปลอดภัยไซเบอร์ (Cybersecurity) และการจัดการความเป็นส่วนตัวของข้อมูล (Data privacy) รวมไปถึงการพัฒนารูปแบบของการยืนยันตัวตนบนออนไลน์ (e-Authentication) เพื่อยกระดับความน่าเชื่อของการทำธุรกรรมทางอิเล็กทรอนิกส์ และสร้างผลกระทบเชิงบวกในวงกว้างต่อประเทศสำหรับอนาคตอันใกล้ “ปัจจุบัน ภัยคุกคามไซเบอร์ได้ขยายขอบเขต อีกทั้งเพิ่มความรุนแรงขึ้น จนส่งผลกระทบ และความเสียหายให้แก่สังคม และเศรษฐกิจคิดเป็นมูลค่ามหาศาล อีกทั้งเรายังมีจุดอ่อนเรื่องบุคลากรที่มีความเชี่ยวชาญและการให้ความสำคัญกับการตระหนักในการรับมือภัยไซเบอร์ที่เกี่ยวข้อง จึงเป็นเรื่องสำคัญที่ต้องให้ความสำคัญเพื่อสร้างความมั่นใจในการใช้งานให้กับประชาชน ยิ่งมูลค่าอีคอมเมิร์ซไทยที่ เอ็ตด้าได้สำรวจและคาดการณ์ไว้ว่าในปี… Read More »