Tag Archives: sas

แซส แนะกลยุทธ์การวิเคราะห์พฤติกรรม เพื่อช่วยสถาบันการเงินและองค์กรยุคใหม่สามารถ คาดการณ์ล่วงหน้า และป้องกันภัยคุกคามทางไซเบอร์

นายอิมาม ฮอค กรรมการผู้จัดการ สายงานด้านโซลูชั่นการป้องกันการทุจริตทางไซเบอร์ บริษัท แซส ประจำยุโรป ตะวันออกกลาง แอฟริกา และเอเชียแปซิฟิก กล่าวว่า การทำธุรกรรมในปัจจุบันมีแนวโน้มที่จะปรับเปลี่ยนวิธีการในการติดต่อสื่อสาร โดยอาศัยการพัฒนาเทคโนโลยีทางอิเล็กทรอนิกส์ซึ่งมีความสะดวก รวดเร็ว แต่ในขณะเดียวกันภัยคุกคามข้อมูลสารสนเทศและอาชญากรรมทางคอมพิวเตอร์ก็ได้ เพิ่มขึ้นอย่างก้าวกระโดดเช่นกัน ดังนั้นจึงควรตระหนักถึงการให้ข้อมูลส่วนบุคคลทางออนไลน์ เพื่อป้องกันอาชญากรทางไซเบอร์ที่จะนำข้อมูลไปใช้แสวงหาผลประโยชน์ เนื่องจากอาชญากรทางไซเบอร์สามารถโจรกรรมข้อมูล เพื่อนำมาสร้างตัวตนแทนคุณ ตัวอย่างเช่น เครดิตบูโร สถาบันที่ทำหน้าที่เป็นศูนย์กลางในการจัดเก็บข้อมูล ซึ่งมีข้อมูลส่วนบุคคล และรายละเอียดของบัญชีธนาคาร จำนวนบัตรเครดิต และจำนวนบ้านที่คุณครอบครอง ปัจจุบัน อาชญากรทางไซเบอร์ ไม่ได้มุ่งคุกคามเว็บไซต์เฉพาะองค์กรด้านการเงิน หรือผู้ค้าปลีกเท่านั้น แต่ยังรวมถึงหน่วยงานต่างๆ ของภาครัฐเพื่อขโมยข้อมูลส่วนบุคคลของประชาชน และเข้าไปดำเนินการเกี่ยวกับการเงินของบุคคลเหล่านั้น ยกตัวอย่าง หน่วยงานภาครัฐ เช่น หน่วยงานด้านการจัดเก็บภาษี และสำนักงานตรวจคนเข้าเมือง ทั้ง 2 หน่วยงานนี้ ถือว่าเป็นเป้าหมายของอาชญากรทางไซเบอร์ เพราะเป็นแหล่งรวบรวมข้อมูลและรายละเอียดส่วนบุคคลเอาไว้จำนวนมหาศาล เรื่อง ความปลอดภัยบนโลกไซเบอร์นั้น เป็นความรับผิดชอบทั้งหน่วยงานภาครัฐบาล, องค์กร และบริษัทต่างๆ โดยเฉพาะอย่างยิ่งในส่วนที่เกี่ยวข้องกับโครงสร้างพื้นฐานระดับชาติที่มี ความสำคัญอย่างยิ่ง ได้แก่ สาธารณูปโภคโทรคมนาคม และสถาบันการเงินการธนาคาร จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการด้านการรักษาความปลอดภัยทางไซเบอร์อย่างเข้มงวด… Read More »

แซส รุกขยายตลาดด้วยเทคโนโลยีวิเคราะห์ข้อมูลระดับสูง สร้างโอกาส ป้องกันความเสี่ยงในอุตสาหกรรมการเงิน และบริการด้านประกันภัย

แซส ซอฟท์แวร์ แนะวิธีการนำเทคโนโลยีการวิเคราะห์ข้อมูลเชิงลึกเข้ามาใช้ในวงการอุตสาหกรรม การเงินและบริการด้านประกันภัยเพื่อป้องกันความเสี่ยงและเป็นการรองรับ สถานการณ์ที่ไม่แน่นอน สร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ รองรับธุรกิจประกันภัยที่มีแนวโน้มการเติบโตอย่างต่อเนื่อ          กรุงเทพฯ – นายเคนเน็ธ โคท ผู้จัดการอาวุโสฝ่ายวิเคราะห์ข้อมูลลูกค้าอัจฉริยะสายงานประกันภัยประจำภูมิภาคเอเชียแปซิฟิก, แซส กล่าวว่า ในปัจจุบันบริษัท ประกันหลายแห่งมีความเชี่ยวชาญในเรื่องของการวิเคราะห์ข้อมูลด้านความเสี่ยง ของลูกค้า และมีข้อมูลเชิงสถิติต่าง ๆ ทำให้สามารถประมาณการต้นทุนค่าความเสี่ยงภัยที่แตกต่างกันออกมาได้ ไม่ว่าจะเป็นกรณีการเจ็บป่วย หรือกรณีเสียชีวิต แต่การประมวลผล และการจำลองข้อมูลที่มีความซับซ้อน ในบริษัทประกันใหญ่ ๆ ยิ่งมีความจำเป็น เพื่อรองรับสถานการณ์ความเสี่ยงที่อาจเกิดขึ้น โดยผ่านการทำแบบจำลองการเกิดภัยพิบัติขนาดใหญ่(CAT modelling) เพื่อให้ได้ค่าพื้นฐานในการกำหนดความเสี่ยงที่บริษัทรองรับได้ และมีกำไรจากสัญญาตามที่ประมาณการเอาไว้ ปัจจุบันจะเห็นได้ว่ามีบริษัทประกันภัยหลายแห่งในต่างประเทศ ที่กำหนดอัตราเบี้ยประกันภัยตามลักษณะของภัย (by-peril rating) ที่จำเป็นต้องอาศัยข้อมูลลักษณะภัยชนิดต่างๆ เช่น ภัยจากลูกเห็บ, ไฟป่า, คลื่นพายุถล่มชายฝั่ง, อาชญากรรม, ระยะเวลาที่ทำประกัน ฯลฯ มาวิเคราะห์ต่อผู้เอาประกันรายบุคคล (individual perils) และจำลองรูปแบบเพื่อประเมินความเสี่ยงภัยเหล่านี้ ร่วมกับการประเมินสินทรัพย์ส่วนบุคคล หรือกลุ่มสินทรัพย์ที่รับประกันไว้ ซึ่งสำคัญอย่างยิ่งต่อการประเมิน เพื่อให้สามารถตั้งราคาความเสี่ยงเฉพาะได้อย่างเหมาะสม โดยกระบวนการเหล่านี้ ถ้าบริษัทประกันต้องใช้เวลาหลายสัปดาห์… Read More »