Tag Archives: VMware

VMware เผยพฤติกรรมเสี่ยงของผู้บริโภคในโลกไซเบอร์ เป็นอุปสรรคด้านความปลอดภัยในการขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย

ช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างความเข้าใจเรื่องสังคมไร้เงินสดและพฤติกรรมความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของผู้บริโภคที่หละหลวมมีส่วนคุกคามภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการทุจริตทางการเงินและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมจำเป็นต้องพึ่งพาสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่แข็งแกร่งที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเร็ว ความอัจฉริยะ และ ‘Zero Trust’ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ VMware ประกาศวิสัยทัศน์ด้านเครือข่ายและสถาปัตยกรรมแห่งอนาคตที่สร้างขึ้นพร้อมกับการเชื่อมต่อที่ครอบคลุม ทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว สำหรับแอพและข้อมูลที่มีการกระจายในปริมาณสูง ไม่ว่าจะใช้งานอยู่บนคลาวด์แบบใดก็ตาม

VMware เผยพฤติกรรมเสี่ยงของผู้บริโภคในโลกไซเบอร์ เป็นอุปสรรค ด้านความปลอดภัยในการขับเคลื่อนสังคมไร้เงินสดในประเทศไทย

ช่องว่างที่กว้างขึ้นระหว่างความเข้าใจเรื่องสังคมไร้เงินสดและพฤติกรรมความปลอดภัยในโลกไซเบอร์ของผู้บริโภคที่หละหลวมมีส่วนคุกคามภาคธุรกิจและเศรษฐกิจ และเพิ่มความเสี่ยงต่อการทุจริตทางการเงินและการสูญเสียทางเศรษฐกิจ นวัตกรรมจำเป็นต้องพึ่งพาสถาปัตยกรรมเครือข่ายที่แข็งแกร่งที่สร้างขึ้นบนพื้นฐานของความเร็ว ความอัจฉริยะ และ ‘Zero Trust’ ซึ่งเป็นแรงผลักดันให้ VMware ประกาศวิสัยทัศน์ด้านเครือข่ายและสถาปัตยกรรมแห่งอนาคตที่สร้างขึ้นพร้อมกับการเชื่อมต่อที่ครอบคลุม ทั้งมีระบบรักษาความปลอดภัยในตัว สำหรับแอพและข้อมูลที่มีการกระจายในปริมาณสูง ไม่ว่าจะใช้งานอยู่บนคลาวด์แบบใดก็ตาม

วีเอ็มแวร์ เผยวิสัยทัศน์สู่อนาคตของระบบเน็ตเวิร์ก เพื่อช่วยให้องค์กรในประเทศไทย เข้าสู่ดิจิทัล ทรานส์ฟอร์เมชั่น ได้อย่างรวดเร็ว

เวอร์ช่วล คลาวด์ เน็ตเวิร์ก คือ สถาปัตยกรรมระบบเครือข่ายแห่งอนาคตที่ควบคุมได้ด้วยซอฟต์แวร์ เพิ่มระดับการรักษาความปลอดภัยให้กับแอพพลิเคชั่นการทำงานต่างๆ ได้อย่างทั่วถึงไม่ว่าจะใน ศูนย์ข้อมูล (Data Center)  สาขา (Branch) คลาวด์ (Cloud) ไปจนถึงปลายทางของระบบเน็ตเวิร์ก (Edge)

วีเอ็มแวร์เผยผลสำรวจ องค์กรธุรกิจไทยมีความเสี่ยงต่อการละเมิดข้อมูลภายในองค์กร จากการที่คนไทยถึง 1 ใน 3 คนนำอุปกรณ์ไอทีส่วนตัวมาใช้ในที่ทำงาน

องค์กรธุรกิจในประเทศไทยจำเป็นต้องสร้าง ดิจิตอล เวิร์คเสปซ ที่ง่ายต่อการใช้งานสำหรับพนักงานรวมถึงมีความปลอดภัยตามมาตรฐานองค์กร เพราะผลสำรวจของวีเอ็มแวร์ชี้ว่า คนไทยถึง 84% ประสบปัญหาในการใช้งานแอพพลิเคชั่นต่างๆ ขององค์กรบนอุปกรณ์สื่อสารเคลื่อนที่

กระทรวงสาธารณสุข ขับเคลื่อนกลยุทธ์ eHealth ในประเทศไทย เลือกใช้เทคโนโลยีเวอร์ช่วลไลเซชั่น และ โมบิลิตี้ โซลูชั่น จากวีเอ็มแวร์ เพิ่มศักยภาพโครงสร้างพื้นฐานไอที

โซลูชั่นจากวีเอ็มแวร์ ช่วยเพิ่มประสิทธิภาพของโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีให้กระทรวงฯ สามารถให้บริการด้านสุขภาพทั่วประเทศได้อย่างมีประสิทธิภาพมากขึ้น กรุงเทพฯ – 25 สิงหาคม 2559, วีเอ็มแวร์ อิงค์ )NYSE: VMW) ผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนส โมบิลิตี้ โดยความร่วมมือกับ กระทรวงสาธาณสุข ประเทศไทย ซึ่งเป็นหน่วยงานราชการที่ทำหน้าที่พัฒนาระบบบริการสุขภาพ ในการพัฒนาระบบโครงสร้างพื้นฐานไอทีร่วมกัน เพื่อยกระดับการบริการด้านสุขภาพแก่ประชาชน โดยกระทรวงสาธาณสุขได้ดำเนินงานภายใต้ยุทธศาสตร์ eHealth ที่มุ่งเน้นในการปรับปรุงระบบการให้บริการด้านสุขภาพในประเทศไทย และเลือกใช้ VMware vSphere® และ VMware Horizon® เข้ามาช่วยในการจัดการโครงสร้างพื้นฐานด้านไอทีของกระทรวงฯให้มีประสิทธิภาพในการดำเนินงานที่ดียิ่งขึ้นพร้อมช่วยลดค่าใช้จ่ายด้านปฏิบัติการ การปฏิรูประบบการดำเนินงานตามยุทธศาสตร์ eHealth ของกระทรวงสาธารณสุขนั้น มีจุดมุ่งหมายในการใช้ประโยชน์จากเทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร (ไอซีที) เพื่อพัฒนาคุณภาพของการบริการทางสุขภาพ รวมถึงการประสานงานระหว่างหน่วยงานผู้ให้บริการด้านสุขภาพต่างๆ เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการดูแลสุขภาพที่เชื่อมโยงระหว่างผู้ป่วย ผู้ให้บริการด้านสุขภาพ รวมถึงผู้เชี่ยวชาญด้านสุขภาพให้ดียิ่งขึ้น  โดยยุทธศาสตร์ดังกล่าวได้ดำเนินการสอดคล้องกับยุทธศาสตร์ eHealth ขององค์การอนามัยโลก (WHO) และสอดรับกับแผนยุทธศาสตร์ “ดิจิตอลไทยแลนด์” ของรัฐบาลไทย ที่ต้องการส่งเสริมการใช้เทคโนโลยีดิจิตอลในการสร้างโอกาสใหม่สำหรับการเติบโตทางเศรษฐกิจ และการเพิ่มประสิทธิภาพของการให้บริการจากภาครัฐสู่ประชาชน ผู้ช่วยศาสตราจารย์ (พิเศษ) นายแพทย์พลวรรธน์ วิทูรกลชิต  ผู้อำนวยการศูนย์เทคโนโลยีสารสนเทศและการสื่อสาร สำนักงานปลัดกระทรวงสาธารณสุข… Read More »

ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย ใช้เทคโนโลยีด้าน บิสสิเนส โมบิลิตี้ ของวีเอ็มแวร์ ขับเคลื่อนธุรกิจ

กรุงเทพฯ – 24 พฤษภาคม 2559, วีเอ็มแวร์ อิงค์ (NYSE: VMW) ผู้นำระดับโลกด้านโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนส โมบิลิตี้ ประกาศความร่วมมือกับ ทิสโก้ไฟแนนเชียลกรุ๊ป จำกัด (มหาชน) สถาบันการเงินชั้นนำของประเทศไทย ในการปรับใช้โซลูชั่นด้านไอทีให้สอดคล้องกับความต้องการในการใช้งานโมบายแบ็งค์กิ้งในประเทศไทยในปัจจุบัน โดยทิสโก้เลือกใช้ VMware Horizon® View™, VMware vSphere® และ Operations Management™ ทำให้พนักงานฝ่ายขายและการตลาดสามารถยกระดับการให้บริการกับลูกค้าได้ดียิ่งขึ้น รุดหน้าสู่ยุคเศรษฐกิจดิจิตอลในประเทศไทย ทิสโก้ ในฐานะสถาบันการเงินการลงทุนแห่งแรกในประเทศไทย ที่ปัจจุบันมีสาขาธนาคารมากกว่า 57 สาขาทั่วประเทศ เล็งเห็นถึงการขยายตัวอย่างรวดเร็วขององค์กรและความต้องการในการให้บริการด้านการเงินที่ครบวงจรที่เพิ่มมากขึ้น อาทิ ธุรกิจลูกค้าส่วนบุคคล ธุรกิจลูกค้าขนาดกลางและขนาดย่อม (เอสเอ็มอี) และธุรกิจสินเชื่อ ตลอดจนธนบดีธนกิจ (Private Banking) และการบริการด้านการเงินอื่นๆ  ทิสโก้ จึงมุ่งมั่นที่จะยกระดับโครงสร้างพื้นฐานไอทีขององค์กร เพื่อทำให้เกิดกระบวนการทำงานที่ตอบสนองความต้องการของลูกค้าได้อย่างรวดเร็วเพื่อสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า รวมถึงพัฒนาการบริหารทรัพยากรให้ดียิ่งขึ้น จากสถิติการใช้งานอินเทอร์เน็ตของประเทศที่คาดการณ์ว่าจะเป็นเพิ่มขึ้นเกือบสองเท่าในระหว่างปีพ.ศ. 2557 ถึง          2562  และการใช้งานโมบายบรอดแบรนด์ที่จะเพิ่มขึ้นถึง 133 เปอร์เซ็นต์ภายในปี 2563 … Read More »

วีเอ็มแวร์ เปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ VMware Workspace ONE ตอบโจทย์ Digital Workspace สำหรับองค์กร เพิ่มขีดความสามารถในการทำงานแบบโมบิลิตี้ เสริมอาวุธลับคมองค์กรธุรกิจไทยในยุคโมบายคลาวด์

กรุงเทพฯ 14 มีนาคม 2559 – วีเอ็มแวร์ อิงค์ (NYSE: VMW) ผู้นำด้านโซลูชั่นโครงสร้างพื้นฐานคลาวด์และบิสสิเนสโมบิลิตี้ เปิดตัวแพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ VMware Workspace ONE ระบบบริหารจัดการอุปกรณ์โมบาย และแอพพลิเคชั่น สำหรับองค์กรที่รวมเป็นหนึ่งเดียว เพื่อสร้างเป็นระบบ Digital Workspace ที่เหมาะสมกับการทำงานขององค์กรในปัจจุบัน อีกทั้งยังช่วยให้การบริหารจัดการอุปกรณ์โมบายและแอพพลิเคชั่นของผู้ดูแลระบบนั้นง่ายดายยิ่งขึ้นทำให้ผู้ดูแลระบบสามารถจัดการสิทธ์การใช้งานและการใช้งานโมบายดีไวซ์ของคนในองค์กรได้แบบรวมศูนย์ ซึ่งช่วยตอบโจทย์ในการทำ BYOD สำหรับองค์กรมากขึ้น โดยเน้นในเรื่องของความง่ายในการเข้าใช้งานแต่ยังคงความปลอดภัยให้กับระบบโดยรวม นายซานเจย์ พูเนน รองประธานบริหารและผู้จัดการทั่วไป ธุรกิจ End-User Computing ของวีเอ็มแวร์ กล่าวว่า “ในยุคโมบายคลาวด์ พนักงาน อุปกรณ์ แอพพลิเคชั่น และข้อมูลต่างๆ ที่ใช้ทำงาน ไม่ได้จำกัดอยู่ภายในที่ทำงาน ดาต้าเซ็นเตอร์ หรือเน็ตเวิร์กขององค์กร เพียงเท่านั้น องค์กรในยุคดิจิตอล ต้องสร้าง Digital Workspace ที่รวมเป็นหนึ่งเดียวในการจัดการทีมงานและเทคโนโลยีในองค์กร วีเอ็มแวร์ ภุมิใจที่เป็นแบรนด์แรกที่ได้สร้างแพลตฟอร์มที่ช่วยให้องค์กรสามารถจัดการสิทธ์การใช้งาน อุปกรณ์โมบาย และแอพพลิเคชั่นให้พนักงานใช้งานได้ไม่ว่าจะใช้จากอุปกรณ์ใดหรือที่ใดก็ตาม” “แพลตฟอร์มเทคโนโลยีใหม่ VMware… Read More »